00 0 0 0 0 0
0 0
  གཙོ་ངོས། སྐབས་དོན་གསར་འགྱུར ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། དཔལ་འབྱོར་འཚོ་བ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས། མི་རིགས་ཆོས་ལུགས། སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར། སྒྲ་བརྙན་དགའ་ཚལ། པར་རིས་ལོངས་སྤྱོད།
0
0 0
0
གངས་ལྷ་མེ་ཏོག
0 00
0 0
0 0
0 0 0
0 0
 

ཀྲུང་གུང་བདེ་ཆེན་ཁུལ་ཨུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡིས་གཙོ་གཉེར་དང་། བདེ་ཆེན་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གིས་སྒྲུབ་འགན་བླངས་པ།
པར་དབང་ཚང་མ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བར་དབང་། ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་བྱས་མི་ཆོག
COPYRIGHT 2008 DESIGNNTEND ALL RIGHTS RESERVRD
ཡུན་ནན་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་ཞིབ་རྩིས་སྔོན་གྱི་ཨང་རྟགས 2008-002、2008-003 ཡུན་ནན་ICPགྲ་སྒྲིག་ཡིག་ཆའི་ཨང་རྟགས09000927
རྒྱང་བསྒྲགས་བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན་བཟོ་བའི་ལས་གཉེར་ཆོག་མཆན་འཛིན་ཡིག་གི་ཨང་རྟགས་ནི། ༼ཡུན༽ཡིག་ཨང09009

0